• Bài giảng Tài chính doanh nghiệp cơ bản: Chương 5 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp cơ bản: Chương 5 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp cơ bản - Chương 5: Lợi nhuận và rủi ro" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về rủi ro và lợi nhuận, đo lường lợi nhuận và rủi ro, thái độ với rủi ro, lợi nhuận và rủi ro của danh mục đầu tư, đa dạng hóa danh mục đầu tư nhằm giảm thiểu rủi ro, mô hình CAPM,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p ktkt 19/07/2017 3 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp cơ bản: Chương 6 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp cơ bản: Chương 6 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp cơ bản - Chương 6: Định giá trái phiếu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và đặc điểm trái phiếu, phân loại trái phiếu, định giá trái phiếu, lợi suất đáo hạn trái phiếu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p ktkt 19/07/2017 3 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp cơ bản: Chương 1 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp cơ bản: Chương 1 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp cơ bản - Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp cung cấp cho người học các khái niệm, các loại hình doanh nghiệp, mục tiêu của doanh nghiệp, các quyết định của TCDN, môi trường hoạt động của DN, nội dung chính của môn TCDN

   42 p ktkt 19/07/2017 2 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp cơ bản: Bài 2 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp cơ bản: Bài 2 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp cơ bản - Bài 2: Thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dòng tiền" trình bày các kiến thức: Vấn đề lãi suất, thời giá của một khoản tiền, thời giá của dòng tiền, thời giá dòng tiền khi ghép lãi nhiều lần trong năm.

   61 p ktkt 19/07/2017 2 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp cơ bản: Chương 7 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp cơ bản: Chương 7 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp cơ bản - Chương 7: Định giá cổ phiếu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và đặc điểm cổ phiếu, phân loại cổ phiếu, định giá cổ phiếu, lợi suất đáo hạn cổ phiếu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p ktkt 19/07/2017 4 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp cơ bản: Chương 8 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp cơ bản: Chương 8 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp cơ bản - Chương 8: Chi phí sử dụng vốn" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chi phí sử dụng vốn, chi phí của nợ vay, chi phí của cổ phần ưu đãi, chi phí của cổ phần phổ thông, chi phí trung bình của vốn, điều chỉnh chi phí sử dụng vốn cho rủi ro, chi phí sử dụng vốn của cổ phần phát hành mới.

   66 p ktkt 19/07/2017 3 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 1 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 1 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp 1 - Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản doanh nghiệp, các loại hình doanh nghiệp, mục tiêu của DN, các quyết định của TCDN, môi trường hoạt động của DN, nội dung chính của môn TCDN.

   39 p ktkt 19/07/2017 3 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 5 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 5 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp 1 - Chương 5: Dự án đầu tư" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về đầu tư dự án, phân loại dự án, các chỉ tiêu thẩm định dự án, so sánh NPV và IRR, giới hạn ngân sách đầu tư, chi phí sử dụng vốn tăng thêm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   60 p ktkt 19/07/2017 1 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 3 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 3 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp 1 - Chương 3: Định giá trái phiếu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và đặc điểm trái phiếu, phân loại trái phiếu, định giá trái phiếu, lợi suất đáo hạn trái phiếu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p ktkt 19/07/2017 2 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 4 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 4 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp 1 - Chương 4: Định giá cổ phiếu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và đặc điểm cổ phiếu, phân loại cổ phiếu, định giá cổ phiếu, lợi suất đáo hạn cổ phiếu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p ktkt 19/07/2017 2 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 6 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 6 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp 1 - Chương 5: Xây dựng dòng tiền và phân tích rủi ro dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: Ước lượng dòng tiền dự án, xác định dòng tiền phù hợp, ảnh hưởng của thuế, điều chỉnh theo lạm phát, phân tích rủi ro dự án.

   44 p ktkt 19/07/2017 1 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 2 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 2 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp 1 - Chương 2: Lợi nhuận và rủi ro" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về rủi ro và lợi nhuận, đo lường lợi nhuận và rủi ro, thái độ với rủi ro, lợi nhuận và rủi ro của danh mục đầu tư, đa dạng hóa danh mục đầu tư nhằm giảm thiểu rủi ro, mô hình CAPM, đo lường rủi ro hệ thống, lý thuyết thị...

   45 p ktkt 19/07/2017 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số