• Pandas for everyone: Pandas cho mọi người

  Pandas for everyone: Pandas cho mọi người

  Hướng dẫn này dạy mọi thứ bạn cần để bắt đầu với lập trình Python cho lĩnh vực phân tích dữ liệu đang phát triển nhanh chóng. Daniel Chen liên kết chặt chẽ từng khái niệm mới với các ví dụ phù hợp, dễ áp dụng từ phân tích dữ liệu hiện đại giúp người mới đến ngày nay tìm hiểu cả Python và bộ công cụ khoa học dữ liệu phổ biến của...

   1032 p ktkt 26/09/2018 70 2

 • Front-end Development with ASP.NET Core, Angular, and Bootstrap: Phát triển Front-end với ASP.NET Core, Angular và Bootstrap

  Front-end Development with ASP.NET Core, Angular, and Bootstrap: Phát triển Front-end với ASP.NET Core, Angular và Bootstrap

  Cuốn sách này cho bạn thấy cách tích hợp ASP.NET Core với Angular, Bootstrap và các khuôn khổ tương tự, với một chút jQuery Mobile, Nuget, triển khai liên tục, các phụ thuộc Bower và các hệ thống xây dựng Gulp / Grunt, bao gồm phát triển ngoài Windows trên Mac và Linux . Với hướng dẫn rõ ràng, súc tích và hiểu biết chuyên môn, hướng dẫn này là một nguồn tài...

   281 p ktkt 20/09/2018 144 2

 • Building Web Applications with Visual Studio 2017: Xây dựng các ứng dụng web với Visual Studio 2017

  Building Web Applications with Visual Studio 2017: Xây dựng các ứng dụng web với Visual Studio 2017

  Tìm hiểu cách xây dựng các ứng dụng web từ ba MVP của Microsoft. Sau khi xây dựng lớp ứng dụng dữ liệu bằng Entity Framework Core và dịch vụ RESTful bằng ASP.NET Core, bạn sẽ xây dựng ứng dụng web phía khách ba cách: đầu tiên, sử dụng ASP.NET Core, sau đó sử dụng Angular 2, và cuối cùng, sử dụng Phản ứng. Bạn sẽ có thể so sánh và tương phản các khung...

   418 p ktkt 20/09/2018 127 2

 • Beginning Entity Framework Core 2.0: Bắt đầu khuôn khổ thực thể 2.0

  Beginning Entity Framework Core 2.0: Bắt đầu khuôn khổ thực thể 2.0

  Sử dụng công cụ Entity Framework Core 2.0 có giá trị trong ASP.NET và .NET Framework để loại bỏ tedium xung quanh việc truy cập cơ sở dữ liệu và dữ liệu mà chúng chứa. Entity Framework Core 2.0 đơn giản hóa việc truy cập vào các cơ sở dữ liệu quan hệ như SQL Server thường được triển khai trong các thiết lập của công ty. Bằng cách loại bỏ mã truy cập dữ...

   345 p ktkt 20/09/2018 119 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số