• Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Chương 3 - ThS. Trần Quang Cảnh

  Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Chương 3 - ThS. Trần Quang Cảnh

  Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Chương 3 do ThS. Trần Quang Cảnh biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Những vấn đề chung về hoạt động bán hàng, vai trò của hoạt động bán hàng trong doanh nghiệp, quản trị bán hàng,...

   48 p ktkt 17/11/2018 5 0

 • Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Chương 4 - ThS. Trần Quang Cảnh

  Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Chương 4 - ThS. Trần Quang Cảnh

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Quản trị mua hàng, khái niệm, vai trò của hoạt động mua hàng, yêu cầu của hoạt động mua hàng, quản trị hàng tồn kho,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài giảng

   26 p ktkt 17/11/2018 4 0

 • Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Chương 1 - ThS. Trần Quang Cảnh

  Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Chương 1 - ThS. Trần Quang Cảnh

  Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về quản trị doanh nghiệp thương mại, mục tiêu của doanh nghiệp,..Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p ktkt 17/11/2018 6 0

 • Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Chương 5 - ThS. Trần Quang Cảnh

  Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Chương 5 - ThS. Trần Quang Cảnh

  Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Chương 5 trình bày về "Quản trị kinh doanh dịch vụ". Nội dung cụ thể của chương này gồm: Khái niệm và phân loại dịch vụ, những vấn đề cơ bản trong kinh doanh dịch vụ, chiến lược trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ.

   19 p ktkt 17/11/2018 7 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - PGS.TS. Nguyễn Xuân Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - PGS.TS. Nguyễn Xuân Minh

  Bài giảng Quản trị học - Chương 4: Chức năng hoạch định cung cấp cho người học các kiến thức: Các vấn đề chính của hoạch định, mục tiêu - Nền tảng của việc lập kế hoạch. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   65 p ktkt 17/11/2018 5 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - PGS.TS. Nguyễn Xuân Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - PGS.TS. Nguyễn Xuân Minh

  Bài giảng Quản trị học - Chương 3: Môi trường quản trị trình bày các nội dung: Định nghĩa về môi trường, tại sao phải nghiên cứu môi trường quản trị, môi trường quản trị, văn hóa doanh nghiệp, các giá trị văn hóa doanh nghiệp quan trọng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   42 p ktkt 17/11/2018 7 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - PGS.TS. Nguyễn Xuân Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - PGS.TS. Nguyễn Xuân Minh

  Bài giảng Quản trị học - Chương 5: Chức năng tổ chức do PGS.TS. Nguyễn Xuân Minh biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát chung chức năng tổ chức, cơ cấu tổ chức, thiết kế tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   51 p ktkt 17/11/2018 8 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - PGS.TS. Nguyễn Xuân Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - PGS.TS. Nguyễn Xuân Minh

  Bài giảng Quản trị học - Chương 6: Chức năng lãnh đạo cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về lãnh đạo, nhà lãnh đạo, các lý thuyết về hành vi, các lý thuyết lãnh đạo tình huống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   46 p ktkt 17/11/2018 7 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - PGS.TS. Nguyễn Xuân Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - PGS.TS. Nguyễn Xuân Minh

  Bài giảng Quản trị học - Chương 1: TỔng quan về quản trị học cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về tổ chức, khái niệm quản trị, các chức năng quản trị, nhà quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p ktkt 17/11/2018 7 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - PGS.TS. Nguyễn Xuân Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - PGS.TS. Nguyễn Xuân Minh

  Bài giảng Quản trị học - Chương 2: Sự phát triển của các học thuyết quản trị cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử tư tưởng quản trị, các trường phái quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   41 p ktkt 17/11/2018 7 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 7 - PGS.TS. Nguyễn Xuân Minh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 7 - PGS.TS. Nguyễn Xuân Minh

  Bài giảng Quản trị học - Chương 7: Chức năng kiểm soát cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và vai trò của kiểm soát, các loại kiểm soát, các tiêu chuẩn của hệ thống kiểm soát hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p ktkt 17/11/2018 6 0

 • Bài giảng Kinh tế học đại cương: Chương 5 - ThS.Trương Thị Hòa

  Bài giảng Kinh tế học đại cương: Chương 5 - ThS.Trương Thị Hòa

  Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo và thị trường độc quyền hoàn hảo trong bài giảng Kinh tế học đại cương trình bày đặc điểm của thị trường, đặc điểm doanh nghiệp trong thị trường và hành vi của doanh nghiệp trong ngắn hạn của 2 loại thị trường: Thị trường độc quyền hoàn hảo và thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Mời các bạn...

   24 p ktkt 22/10/2018 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số