• Bài giảng Kế toán công

  Bài giảng Kế toán công

  Bài giảng Kế toán công trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về kế toán công, kế toán vốn bằng tiền và đầu tư tài chính, kế toán hàng tồn kho và tài sản cố định, kế toán các khoản thanh toán, kế toán nguồn kinh phí và nguồn vốn khác, kế toán các khoản thu, kế toán các khoản chi, kế toán xác định kết quả và hệ thống báo cáo.

   68 p ktkt 27/11/2020 1 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng

  Bài giảng Kế toán ngân hàng

  Bài giảng Kế toán ngân hàng có cấu trúc gồm 6 chương cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề cơ bản về kế toán ngân hàng, kế toán nghiệp vụ huy động vốn, kế toán nghiệp vụ tín dụng và đầu tư, kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   148 p ktkt 27/11/2020 1 0

 • Bài giảng Kế toán - Chương 8: Tổ chức công tác kế toán

  Bài giảng Kế toán - Chương 8: Tổ chức công tác kế toán

  "Bài giảng Kế toán - Chương 8: Tổ chức công tác kế toán" với mục tiêu giúp người học hiểu được ý nghĩa và vai trò của tổ chức công tác kế toán, biết được nội dung trong việc của tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chắc kiến thức, phục vụ học tập và nghiên cứu.

   20 p ktkt 27/11/2020 1 0

 • Bài giảng Kế toán - Chương 7: Sổ kế toán và các hình thức kế toán

  Bài giảng Kế toán - Chương 7: Sổ kế toán và các hình thức kế toán

  "Bài giảng Kế toán - Chương 7: Sổ kế toán và các hình thức kế toán" cung cấp các kiến thức bao gồm: khái niệm và các yêu cầu của sổ kế toán, các loại sổ kế toán, kỹ thuật ghi sổ, sửa sổ kế toán, các hình thức kế toán áp dụng tại các doanh nghiệp, nhật ký-Sổ cái, chứng từ ghi sổ - Nhật ký chứng từ.

   43 p ktkt 27/11/2020 1 0

 • Bài giảng Kế toán - Chương 6: Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp

  Bài giảng Kế toán - Chương 6: Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp

  "Bài giảng Kế toán - Chương 6: Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp" giúp người học hiểu và thực hiện các nội dung: Kế toán các yếu tố của quá trình sản xuất: Nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ; Tài sản cố định; Tiền lương và các khoản trích theo lương. Kế toán chi phí sản xuất chi phí và tính giá thành sản phẩm trong...

   99 p ktkt 27/11/2020 1 0

 • Bài giảng Kế toán - Chương 5: Tính giá các đối tượng kế toán

  Bài giảng Kế toán - Chương 5: Tính giá các đối tượng kế toán

  "Bài giảng Kế toán - Chương 5: Tính giá các đối tượng kế toán" trình bày sự cần thiết phải tính giá các đối tượng kế toán; xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến việc tính giá và những loại giá được sử dụng trong kế toán, giải thích các nguyên tắc căn bản và các yêu cầu trong tính giá, thực hành tính giá một số đối tượng kế toán.

   31 p ktkt 27/11/2020 1 0

 • Bài giảng Kế toán - Chương 4: Chứng từ kế toán và kiểm kê

  Bài giảng Kế toán - Chương 4: Chứng từ kế toán và kiểm kê

  "Bài giảng Kế toán - Chương 4: Chứng từ kế toán và kiểm kê" sẽ giúp cho sinh viên: Hiểu về phương pháp Chứng từ Kế toán, hiểu về phương pháp Kiểm kê Kế toán, thực hành lập chứng từ kế toán, tiến hành kiểm kê kế toán thông qua tiếp cận tình huống thực tế.

   54 p ktkt 27/11/2020 1 0

 • Bài giảng Kế toán - Chương 3: Tài khoản kế toán và ghi sổ kép

  Bài giảng Kế toán - Chương 3: Tài khoản kế toán và ghi sổ kép

  "Bài giảng Kế toán - Chương 3: Tài khoản kế toán và ghi sổ kép" trình bày nội dung và cách thực hiện hai phương pháp kế toán: Tài khoản kế toán và ghi sổ kép, hiểu đặc điểm và mối quan hệ của kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết, hiểu cách đối chiếu, kiểm tra số liệu trên tài khoản tổng hợp và tài khoản chi tiết.

   34 p ktkt 27/11/2020 1 0

 • Bài giảng Kế toán - Chương 2: Tổng quan về báo cáo tài chính

  Bài giảng Kế toán - Chương 2: Tổng quan về báo cáo tài chính

  "Bài giảng Kế toán - Chương 2: Tổng quan về báo cáo tài chính" với mục tiêu giúp người học nắm được mục đích của việc lập và trình bày báo cáo tài chính, nắm được các nguyên tắc của việc lập và trình bày báo cáo tài chính, hiểu và vận dụng được các thông tin trên báo cáo tài chính.

   52 p ktkt 27/11/2020 1 0

 • Bài giảng Kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán

  Bài giảng Kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán

  "Bài giảng Kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán" trình bày định nghĩa về kế toán, đối tượng của kế toán, nhận thức được quá trình hình thành và phát triển kế toán, giải thích được cách thức phân loại kế toán, phân biệt được Tài sản và Nguồn vốn của một đơn vị kế toán, hiểu được các nguyên tắc, phương pháp kế toán, nhận thức...

   38 p ktkt 27/11/2020 1 0

 • Bài giảng Khởi sự kinh doanh – Bài 4: Lập kế hoạch kinh doanh

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh – Bài 4: Lập kế hoạch kinh doanh

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Khởi sự kinh doanh – Bài 4: Lập kế hoạch kinh doanh" để nắm chi tiết các kiến thức bao gồm mô tả về kế hoạch kinh doanh; giải thích tại sao cần phải lập bản kế hoạch kinh doanh; xác định được các loại bản kế hoạch kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p ktkt 27/11/2020 1 0

 • Bài giảng Khởi sự kinh doanh – Bài 3: Hình thành ý tưởng kinh doanh

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh – Bài 3: Hình thành ý tưởng kinh doanh

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Khởi sự kinh doanh – Bài 3: Hình thành ý tưởng kinh doanh" để nắm chi tiết nội dung kiến thức về nhận diện cơ hội kinh doanh; ý tưởng kinh doanh; đánh giá ý tưởng kinh doanh phục vụ cho học tập và nghiên cứu. Để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức phục vụ cho học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham...

   17 p ktkt 27/11/2020 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số