• Bài giảng Tiêu chuẩn an toàn mạng

  Bài giảng Tiêu chuẩn an toàn mạng

  "Bài giảng Tiêu chuẩn an toàn mạng" biên soạn cung cấp các kiến thức về xác định phạm vi và ranh giới của hệ thống ISMS; chính sách của hệ thống bảo mật phù hợp; xác định cách thức đánh giá rủi ro của tổ chức; xác định các rủi ro; phân tích và đánh giá các rủi ro; xác định và đánh giá các phương án xử lý các rủi ro; chuẩn bị bản tuyên...

   29 p ktkt 27/10/2020 2 0

 • Bài giảng An ninh mạng - Chương 8: An toàn Web

  Bài giảng An ninh mạng - Chương 8: An toàn Web

  Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "An ninh mạng - Chương 8: An toàn Web" để nắm chi tiết nội dung các kiến thức về mô hình phân tầng SSL; giao thức bản ghi SSL; khuôn dạng bản ghi SSL; giao thức đổi đặc tả mã hóa SSL; giao thức báo động SSL.

   13 p ktkt 27/10/2020 1 0

 • Bài giảng An ninh mạng - Chương 7: An toàn IP

  Bài giảng An ninh mạng - Chương 7: An toàn IP

  "Bài giảng An ninh mạng - Chương 7: An toàn IP" cung cấp đến các bạn những kiến thức về lý do cần IPSec; các cơ chế an ninh của IPSec; các ứng dụng của IPSec; minh họa ứng dụng IPSec; ích lợi của IPSec; kiến trúc an ninh IP; tổng quan tài liệu IPSec; các liên kết an ninh...

   21 p ktkt 27/10/2020 1 0

 • Bài giảng An ninh mạng – Chương 6: An toàn thư điện tử

  Bài giảng An ninh mạng – Chương 6: An toàn thư điện tử

  Bài giảng An ninh mạng – Chương 6: An toàn thư điện tử (TS Nguyễn Đại Thọ) được thông tin đến các bạn với những kiến thức về bảo mật của PGP; xác thực và bảo mật của PGP; nén của PGP; tương thích thư điện tử của PGP; phân và ghép của PGP; sơ đồ xử lý PGP; khóa công khai/khóa riêng PGP...

   27 p ktkt 27/10/2020 1 0

 • Bài giảng An ninh mạng – Chương 5: Các ứng dụng xác thực

  Bài giảng An ninh mạng – Chương 5: Các ứng dụng xác thực

  "Bài giảng An ninh mạng – Chương 5: Các ứng dụng xác thực (TS Nguyễn Đại Thọ)" với các nội dung một hội thoại xác thực đơn giản; mô hình tổng quan Kerberos; phân hệ Kerberos; dịch vụ xác thực X.509; phân cấp X.509; thu hồi chứng thực; các thủ tục xác thực.

   16 p ktkt 27/10/2020 1 0

 • Bài giảng An ninh mạng - Chương 4: Xác thực và chữ ký số

  Bài giảng An ninh mạng - Chương 4: Xác thực và chữ ký số

  Bài giảng An ninh mạng - Chương 4: Xác thực và chữ ký số (TS Nguyễn Đại Thọ) trình bày về xác thực bằng cách mã hóa; mã xác thực thông báo (MAC); yêu cầu đối với hàm băm; kiểu tấn công ngày sinh; yêu cầu đối với chữ ký số; các kỹ thuật chữ ký số gián tiếp.

   19 p ktkt 27/10/2020 1 0

 • Bài giảng An ninh mạng - Chương 3: Mật mã khóa công khai

  Bài giảng An ninh mạng - Chương 3: Mật mã khóa công khai

  Bài giảng An ninh mạng - Chương 3: Mật mã khóa công khai (TS Nguyễn Đại Thọ) thông tin đến các bạn những kiến thức về những hạn chế của mật mã đối xứng; mật mã khóa công khai đề xuất bởi Whitfield Diffie và Martin Hellman vào năm 1976; đặc điểm mật mã khóa công khai; mã hóa khóa công khai; ứng dụng mật mã khóa công khai; hạn chế của khóa công khai.

   26 p ktkt 27/10/2020 1 0

 • Bài giảng An ninh mạng - Chương 2: Mã hóa đối xứng

  Bài giảng An ninh mạng - Chương 2: Mã hóa đối xứng

  Bài giảng An ninh mạng - Chương 2: Mã hóa đối xứng (TS Nguyễn Đại Thọ) thông tin với các kiến thức mã hóa đối xứng; mã hóa khóa công khai; một số cách phân loại khác; mô hình hệ mã hóa đối xứng; phương pháp phá mã vét cạn; thời gian tìm kiếm trung bình; an ninh hệ mã hóa; mã hóa thay thế cổ điển; hệ mã hóa caesar; phá mã hệ mã hóa caesar; hệ mã...

   64 p ktkt 27/10/2020 1 0

 • Bài giảng An ninh mạng – Chương 1: Giới thiệu

  Bài giảng An ninh mạng – Chương 1: Giới thiệu

  "Bài giảng An ninh mạng – Chương 1: Giới thiệu" được biên soạn bởi TS Nguyễn Đại Thọ cung cấp đến các bạn với những kiến thức nhu cầu đảm bảo an ninh thông tin có những biến đổi lớn; đảm bảo an ninh thông tin; dịch vụ an ninh; hành động tấn công; kiến trúc an ninh OSI; các dịch vụ an ninh; các dịch vụ an ninh X.800; các hành động tấn công; mô...

   18 p ktkt 27/10/2020 1 0

 • Nâng cao mức độ bảo đảm an ninh hệ thống mạng tại Việt Nam bằng phương pháp làm ngược

  Nâng cao mức độ bảo đảm an ninh hệ thống mạng tại Việt Nam bằng phương pháp làm ngược

  Bài viết này trình bày kết quả đánh giá mức độ an toàn của hệ thống mạng dựa trên kỹ thuật làm ngược lại. Nghiên cứu đã thực hiện triển khai một số cuộc tấn công hệ thống mạng phổ biến, thường gặp như DDoS, SQL Injection, Reverse TCP để định lượng và đánh giá mức độ khả năng phòng thủ an ninh của hệ thống đó dựa trên thực nghiệm...

   9 p ktkt 27/10/2020 1 0

 • Bài giảng An toàn và an ninh mạng

  Bài giảng An toàn và an ninh mạng

  Bài giảng An toàn và an ninh mạng – Bùi Trọng Tùng cung cấp những kiến thức về một số ví dụ về vấn đề bảo vệ an toàn thông tin; dịch vụ và cơ chế an toàn an ninh các dạng tấn công; một số dạng tấn công; các dạng tấn công vào hệ thống tấn công thụ động; các dịch vụ an toàn an ninh đảm bảo tính riêng tư; các mô hình an toàn mạng và hệ...

   33 p ktkt 27/10/2020 1 0

 • Bài giảng Tổng quan về an toàn mạng

  Bài giảng Tổng quan về an toàn mạng

  "Bài giảng Tổng quan về an toàn mạng" trình bày các nội dung tổng quan về an toàn mạng; các hình thức tấn công đối với thông tin trên mạng; các dịch vụ bảo vệ thông tin trên mạng; mô hình của hệ thống bảo mật thông tin dùng kỹ thuật mật mã; giải pháp tổng thể cho bảo mật thông tin trên mạng.

   52 p ktkt 27/10/2020 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số