Bài giảng Đánh giá và tổ chức sử dụng văn bản: Bài 5 - TS. Lưu Kiếm Thanh

Bài giảng Đánh giá và tổ chức sử dụng văn bản: Bài 5 - Các phương pháp và kỹ thuật tổ chức sử dụng văn bản có nội dung trình bày các hình thức tổ chức sử dụng văn bản, các phương pháp tổ chức sử dụng văn bản, kỹ thuật sử dụng văn bản, giải thích và hướng dẫn sử dụng văn bản, ứng dụng công nghệ hiện đại vào tổ chức sử dụng văn bản.