Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Giới thiệu môn học Kế toán tài chính 1

Bài giảng Kế toán tài chính 1 có cấu trúc gồm 7 chương cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về kế toán tài chính, kế toán tiền và nợ phải thu, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định, kế toán nợ phải trả, kế toán vốn chủ sở hữu, kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.