Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - Hồ Thị Bích Nhơn

Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tiền và nợ phải thu" cung cấp cho người học các khái niệm, ghi nhận, đánh giá liên quan đến tiền và các khoản phải thu; ứng dụng vào hệ thống tài khoản để ghi chép các giao dịch liên quan đến tiền và nợ phải thu;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.