Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - Trường Đại học Ngân hàng

Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 sẽ giúp cho người học nắm được những kiến thức về khái niệm và nguyên tắc ghi nhận TSCĐ, Xác định giá trị của TSCĐ, các phương pháp khấu hao TSCĐ, các phương pháp hạch toán TSCĐ khi tăng, giảm, khấu hao và sửa chữa TSCĐ và cách trình bày thông tin trên báo cáo tài chính nhằm phục vụ trong quá trình học tập và giảng dạy. Mời các em tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.