Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - Trường Đại học Ngân hàng

Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 được biên soạn nhằm mục đích trang bị những kiến thức khái quát, cơ bản cho người học về môn học này. Sau khi học xong chương này, người học có thể:
Phân loại và nguyên tắc ghi nhận nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ; xác định giá trị của nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ; nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch kinh tế liên quan đến nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ; vận dụng hạch toán kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu liên quan đến nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ; trình bày thông tin về nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ trên báo cáo tài chính. Mời các em tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.