Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - TS. Nguyễn Thị Kim Cúc

Tham khảo nội dung chương 5 "Kế toán nợ phải trả" thuộc bài giảng Kế toán tài chính dưới đây để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu. Nội dung bài giảng trình bày những vấn đề chung về kế toán nợ phải trả, kế toán khoản phải trả cho người bán, khoản trích theo lương, kế toán quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ phát triển khoa học và công nghệ, quỹ bình ổn giá, kế toán chi phí phải trả,...