Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - ThS. Vũ Quốc Thông

Chương 7 - Kế toán doanh nghiệp thương mại. Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể: Trình bày hoạt động mua hàng và bán hàng tại doanh nghiệp thương mại, mô tả sơ đồ hạch toán tổng quát của doanh nghiệp thương mại, tính toán giá trị hàng tồn kho tại doanh nghiệp, đánh giá hàng tồn kho và lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp thương mại, tính toán và phân tích một số tỷ số tài chính cơ bản của doanh nghiệp thương mại.