Bài giảng Pháp luật đại cương

Bài giảng gồm 7 bài học: một số vấn đề cơ bản về nhà nước, luật nhà nước (luật Hiến pháp) - Hiến pháp 1992, ý thức pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa, thực hiện pháp luật và vi phạm pháp luật, một số vấn đề cơ bản về pháp luật, luật lao động, luật hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng để nắm chi tiết kiến thức.