Cẩm nang an toàn sinh học phòng xét nghiệm lao - NXB Y học

Cẩm nang này được xây dựng trong cuộc họp của nhóm chuyên gia, các khuyến nghị dựa trên việc đánh giá nguy cơ liên quan đến các quy trình kỹ thuật khác nhau được thực hiện trong các PXN lao khác nhau, cẩm nang này mô tả các yêu cầu cơ bản đối với cơ sở vật chất và thực hành, các yêu cầu này có thể được điều chỉnh cho phù hợp với quy định của địa phương hoặc quốc gia hoặc là kết quả của quá trình đánh giá nguy cơ.