Ebook Kinh nghiệm lâm sàng các lỗi thường gặp trong thực hành lâm sàng: Phần 1

Ebook này sẽ giúp sinh viên y khoa làm thế nào lên kế hoạch và học có hiệu quả. Nó cũng giúp các sinh viên đã tốt nghiệp và bác sĩ đi làm vì họ vẫn có thể phạm sai lầm. Họ sẽ cảm thấy như có người thầy ở bên cạnh và vào thời điểm cần thiết họ có thể tham khảo cuốn sách này. Phần 1 ebook gồm 3 chương đầu có nội dung: giáo dục ngành Y, chẩn đoán, xét nghiệm.