Hồ sơ tư vấn 01

Sách dành cho sinh viên chuyên ngành Dịch vụ pháp lý. Bao gồm các tình huống pháp lý phát sinh và có sai sót, đòi hỏi sinh viên phải tự mình tìm và phân tích các sai sót đó. Những tình huống này có thể xảy ra trong quá trình làm công tác dịch vụ pháp lý đối với các loại hồ sơ của khách hàng.

Từ khóa: Hồ sơ, pháp luật, luật

23 p 2759 28/09/2018 38 0