Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư trong doanh nghiệp

Để đáp ứng các yêu cầu quản lý, kế toán tài sản cố định phải thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây: tổ chức ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời về số lượng, hiện trạng và giá trị tài sản cố định hiện có, tình hình tăng giảm và di chuyển tài sản cố định trong nội bộ doanh nghiệp nhằm giám sát chặt chẽ việc mua sắm, đầu tư, bảo quản và sử dụng tài sản cố định ở doanh nghiệp. Phản ánh kịp thời giá trị hao mòn tài sản cố định trong quá trình sử dụng...