Kỹ năng giao tiếp - PGS. Đặng Đình Bôi

Giao tiếp là một quá trình trao đổi thông tin, vì vậy kỹ năng này là một trong những “kỹ năng mềm” vô cùng quan trọng đối với con người trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong công việc. Tài liệu này ngoài những lý luận về giao tiếp nói chung cũng có những nội dung nhằm phục vụ cho những người sau này công tác có liên quan đến giao tiếp, truyền thông cộng đồng.

Từ khóa: Kỹ năng, Giao tiếp

20 p 2759 05/06/2019 48 0