Pandas for everyone: Pandas cho mọi người

Hướng dẫn này dạy mọi thứ bạn cần để bắt đầu với lập trình Python cho lĩnh vực phân tích dữ liệu đang phát triển nhanh chóng. Daniel Chen liên kết chặt chẽ từng khái niệm mới với các ví dụ phù hợp, dễ áp dụng từ phân tích dữ liệu hiện đại giúp người mới đến ngày nay tìm hiểu cả Python và bộ công cụ khoa học dữ liệu phổ biến của Pandas trong bối cảnh nhiệm vụ mà họ thực sự muốn thực hiện.

Từ khóa: Python, Daniel Chen

1032 p 2759 26/09/2018 31 1