Tạp chí Dầu khí - Số 08/2012

Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 8 năm 2012. Với các bài viết: bể Nam Côn Sơn dưới góc độ địa động lực; một số kết quả nghiên cứu sử dụng tổ hợp chất hoạt động bề mặt trong công nghệ nâng cao hệ số thu hồi dầu tầng Miocen dưỡi mỏ Bạch Hổ; cấu trúc hydrate khí; đánh giá khả năng ứng dụng butanol trong động cơ xăng để thay thế một phần nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam