Tạp chí Dầu khí - Số 12/2015

Tạp chí trình bày các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 12 năm 2015. Gồm các bài viết: đánh giá quá trình vật lý dầu tràn trong môi trường biển; nghiên cứu khả năng đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất xúc tác FCC tại Việt Nam; phương pháp mới để tính toán, thiết kế tầng sôi quy mô thương mại cho phản ứng khí hóa than, phụ phẩm từ quá trình khí hóa viên nén sinh khối...