Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật số 130 tháng 10-2009

"Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật số 130 tháng 10-2009" sau đây với đề tài "Tổng hợp bộ điều khiển thích nghi cho đối tượng phi tuyến trên cơ sở logic mờ". Mời các bạn cùng tham khảo và nắm nội dung cần thiết.