Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật số 134 tháng 6-2010

"Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật số 134 tháng 6-2010" sau đây với đề tài "Áp dụng hệ mờ-nơron để nhận dạng và điều khiển hệ chuyển động phi tuyến bằng phương pháp tuyến tính hóa chính xác.