Vận dụng tiếp cận kiểm toán cho mỗi lĩnh vực kiểm toán trong kiểm toán nội bộ

Bài viết dưới góc độ lý thuyết phân tích từ mục đích của những lĩnh vực kiểm toán, nội dung kiểm toán theo lĩnh vực để chọn lựa cách tiếp cận kiểm toán thích hợp cho cuộc kiểm toán. Bài viết đưa ra một mô hình kết hợp giữa kiểm toán theo rủi ro với những cách tiếp cận khác để thực hiện mỗi lĩnh vực kiểm toán.