• Ebook Kế toán quản trị: Phần 1

  Ebook Kế toán quản trị: Phần 1

  Ebook Kế toán quản trị: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về kế toán quản trị, chi phí và phân loại chi phí, phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận, hệ thống dự toán ngân sách, phân tích biến động chi phí và doanh thu,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   212 p ktkt 27/10/2020 3 0

 • Ebook Kế toán quản trị: Phần 2

  Ebook Kế toán quản trị: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Kế toán quản trị" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phân bổ chi phí của các bộ phận phục vụ và phân tích báo cáo bộ phận, đánh giá trách nhiệm quản lý, định giá bán sản phẩm, thông tin thích hợp với quyết định ngắn hạn, quyết định vốn đầu tư dài hạn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội...

   236 p ktkt 27/10/2020 4 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 1: Báo cáo tài chính hợp nhất (Consolidation of financial statements)

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 1: Báo cáo tài chính hợp nhất (Consolidation of financial statements)

  Mục tiêu của bài giảng là giúp người học hiểu được tổng quan về công cụ đầu tư tài chính, hiểu được tổng quan về BCTC hợp nhất, phương pháp lập BCTC hợp nhất, lập và trình bày các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p ktkt 28/09/2020 17 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 2: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót (VAS 29, IAS 8)

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 2: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót (VAS 29, IAS 8)

  Bài giảng giúp người đọc phân biệt được sai sót trong kế toán, thay đổi chính sách kế toán, thay đổi ước tính kế toán; vận dụng được phương pháp điều chỉnh hồi tố và điều chỉnh phi hồi tố; nắm được cách trình bày báo cáo tài chính những thông tin liên quan do điều chỉnh sai sót năm trước, thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán....

   7 p ktkt 28/09/2020 8 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 3: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm (VAS 23)

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 3: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm (VAS 23)

  Bài giảng giúp người đọc có thể phân biệt được các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm; kế toán các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cần điều chỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p ktkt 28/09/2020 9 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng

  Bài giảng Kế toán ngân hàng

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về kế toán ngân hàng, kế toán nghiệp vụ tiền mặt, kế toán về dịch vụ thanh toán qua ngân hàng, kế toán nghiệp vụ tín dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   99 p ktkt 28/09/2020 15 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị

  Bài giảng Kế toán quản trị

  Bài giảng "Kế toán quản trị" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về kế toán quản trị, chi phí và phân loại chi phí, phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng –lợi nhuận(CVP), dự toán ngân sách. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   61 p ktkt 28/09/2020 13 0

 • Bài giảng Kế toán quốc tế

  Bài giảng Kế toán quốc tế

  Mục tiêu của bài giảng "Kế toán quốc tế" là cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được tổng quan về kế toán quốc tế và tổ chức lập quy trình soạn thảo ban hành chuẩn mực, vận dụng các nội dung của Khuôn mẫu chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS Framwork), một số nội dung cơ bản liên quan đến chuẩn mực kế toán quốc...

   17 p ktkt 28/09/2020 9 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán

  Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán"cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán, phương pháp mô tả hệ thống thông tin kế toán, quy trình nghiệp vụ cơ bản trong hệ thống thông tin kế toán, kiểm soát nội bộ trong hệ thống thông tin kế toán, tổ chức thực hiện và vận hành hệ thống thông tin kế toán,... Mời các...

   47 p ktkt 28/09/2020 14 0

 • Bài giảng Kế toán công

  Bài giảng Kế toán công

  Bài giảng "Kế toán công" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về kế toán công, kế toán vốn bằng tiền và đầu tư tài chính, kế toán hàng tồn kho và tài sản cố định, kế toán các khoản thanh toán, kế toán nguồn kinh phí và nguồn vốn khác,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p ktkt 28/09/2020 18 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Chương 6: Thực hiện và vận hành hệ thống thông tin kế toán

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Chương 6: Thực hiện và vận hành hệ thống thông tin kế toán

  "Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Chương 6: Thực hiện và vận hành hệ thống thông tin kế toán" cung cấp những kiến thức về tạo lập hệ thống, chuyển đổi hệ thống, vận hành hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   9 p ktkt 28/09/2020 13 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Chương 5: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin kế toán

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Chương 5: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin kế toán

  "Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Chương 5: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin kế toán" với các nội dung phân tích hệ thống thông tin kế toán; sự cần thiết của phân tích hệ thống thông tin kế toán; phương pháp luận trong phân tích hệ thống thông tin; phương pháp đi từ phân tích chức năng đến mô hình hóa; quy trình phân tích hệ thống thông...

   75 p ktkt 28/09/2020 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số