• Giáo trình Kế toán quản trị: Phần 1

  Giáo trình Kế toán quản trị: Phần 1

  Giáo trình "Kế toán quản trị" được biên soạn dựa trên cơ sở tham khảo các tài liệu kế toán quản trị của những nước có nền kinh tế thị trường phát triển, giáo trình kế toán quản trị của của các trường đại học khối kinh tế đầu ngành ở Việt Nam, tài liệu hội thảo quốc tế... Nội dung chính của giáo trình gồm có 10 chương và được...

   172 p ktkt 28/12/2020 21 0

 • Giáo trình Kế toán quản trị: Phần 2

  Giáo trình Kế toán quản trị: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Kế toán quản trị" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Dự toán sản xuất kinh doanh, dự toán linh hoạt, kế toán trách nhiệm, định giá bán sản phẩm trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   154 p ktkt 28/12/2020 20 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 6 - PGS.TS. Trần Quý Liên

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 6 - PGS.TS. Trần Quý Liên

  "Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 6: Hệ thống thông tin kế toán chu trình bán hàng" được biên soạn với mục tiêu giúp các bạn nắm được các kiến thức về khái quát chung về chu trình bán hàng; quy trình thông tin kế toán trong chu trình bán hàng; các rủi ro tiềm ẩn và vấn đề kiểm soát thông tin trong chu trình bán hàng.

   27 p ktkt 26/12/2020 15 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 5 - PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 5 - PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên

  "Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 5: Hệ thống thông tin kế toán chu trình sản xuất" làm rõ được các hoạt động chính và dòng thông tin liên quan trong chu trình sản xuất; làm rõ cách thức tổ chức thông tin kế toán chu trình sản xuất; xác định được các rủi ro tiềm tàng và các hoạt động kiểm soát trong chu trình sản xuất.

   32 p ktkt 26/12/2020 11 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 4 - ThS. Trần Trung Tuấn

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 4 - ThS. Trần Trung Tuấn

  "Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 4: Hệ thống thông tin kế toán chu trình nhân sự" trình bày khái quát chung về chu trình nhân sự; quy trình thông tin kế toán chu trình nhân sự; các rủi ro tiềm tàng và thủ tục kiểm soát thông tin chu trình nhân sự.

   41 p ktkt 26/12/2020 12 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 3 - GV. Trần Đức Vinh

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 3 - GV. Trần Đức Vinh

  "Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 3: Hệ thống thông tin kế toán chu trình mua hàng" thông tin đến các bạn kiến thức về khái quát chung về chu trình hàng; quy trình thông tin kế toán chu trình mua hàng; các rủi ro tiềm tàng và kiểm soát thông tin chu trình mua hàng.

   45 p ktkt 26/12/2020 12 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 2 - TS. Lê Kim Ngọc

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 2 - TS. Lê Kim Ngọc

  "Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 2: Các công cụ mô tả hệ thống thông tin kế toán" trình bày các công cụ mô tả hệ thống thông tin kế toán; sơ đồ dòng dữ liệu data Flow diagrams – DFD; lưu đồ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p ktkt 26/12/2020 11 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 1 - TS. Phạm Đức Cường

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 1 - TS. Phạm Đức Cường

  "Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán" được biên soạn với mục tiêu cung cấp các kiến thức về khái niệm về hệ thống và hệ thống thông tin quản lý; khái niệm và vai trò của hệ thống thông tin kế toán; các yếu tố cấu thành hệ thống thông tin kế toán; các mức độ ứng dụng công nghệ thông tin...

   36 p ktkt 26/12/2020 16 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 5 - ThS. Phí Văn Trọng

  Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 5 - ThS. Phí Văn Trọng

  "Bài giảng Kế toán tài chính phần 3 - Bài 5: Đặc điểm kế toán trong doanh nghiệp xây lắp" được biên soạn với các nội dung đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp và nhiệm vụ kế toán; đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp; đặc điểm kế toán doanh thu tiêu thụ sản phẩm xây lắp; kế toán xác...

   49 p ktkt 26/12/2020 13 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 4 - TS. Hà Thị Phương Dung

  Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 4 - TS. Hà Thị Phương Dung

  "Bài giảng Kế toán tài chính phần 3 - Bài 4: Đặc điểm kế toán trong doanh nghiệp du lịch, dịch vụ" trang bị kiến thức về đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành du lịch, dịch vụ và ảnh hưởng của nó đến quy trình nghiệp vụ kế toán.

   26 p ktkt 26/12/2020 12 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 3 - TS. Trần Thị Nam Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 3 - TS. Trần Thị Nam Thanh

  "Bài giảng Kế toán tài chính phần 3 - Bài 3: Kế toán lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu" cung cấp các kiến thức về đặc điểm hoạt động lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu và nguyên tắc kế toán ngoại tệ; kế toán lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu trực tiếp; kế toán xuất khẩu ủy thác.

   30 p ktkt 26/12/2020 10 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 2 - TS. Trần Thị Nam Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 2 - TS. Trần Thị Nam Thanh

  "Bài giảng Kế toán tài chính phần 3 - Bài 2: Kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu" trình bày đặc điểm hoạt động lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu và nguyên tắc kế toán ngoại tệ; kế toán nhập khẩu trực tiếp và tiêu thụ hàng nhập khẩu trực tiếp; kế toán nhập khẩu ủy thác.

   29 p ktkt 26/12/2020 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số