• Bài giảng Tin học đại cương: Bài 3 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 3 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài 3 Các hệ thống ứng dụng thuộc bài giảng "Tin học đại cương", cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua các các nội dung sau: các hệ thống quản lý thông tin, hệ thông tin bảng tính, hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về nội dung chi tiết.

   14 p ktkt 25/03/2018 16 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 1 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 1 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài 1 Thông tin và biểu diễn thông tin thuộc bài giảng "Tin học đại cương", cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua các các nội dung sau: thông tin và tin học, biểu diễn số trong hệ đếm, biểu diễn dữ liệu trong máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về nội dung chi tiết.

   33 p ktkt 25/03/2018 19 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 9 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 9 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài 9 Mảng và xâu ký tự thuộc bài giảng "Tin học đại cương", cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua các các nội dung sau: mảng, xâu kí tự, con trỏ và địa chỉ (optional). Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức đã được trình bày trong bài này.

   16 p ktkt 25/03/2018 33 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 2 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 2 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài 2 Hệ thống máy tính thuộc bài giảng "Tin học đại cương", cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua các các nội dung sau: tổng quan về hệ thống máy tính, tổ chức bên trong máy tính, phần mềm máy tính, giới thiệu hệ điều hành, mạng máy tính.

   42 p ktkt 25/03/2018 30 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 8 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 8 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài 8 Cấu trúc lập trình trong C thuộc bài giảng "Tin học đại cương", cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua các các nội dung sau: cấu trúc lệnh khối, cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp, các lệnh thay đổi cấu trúc lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về nội dung chi tiết.

   10 p ktkt 25/03/2018 17 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 7 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 7 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài 7 Kiểu dữ liệu và biểu thức trong C thuộc bài giảng "Tin học đại cương", cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua các các nội dung sau: các kiểu dữ liệu chuẩn trong C, khai báo và khởi động biến, hằng, biểu thức trong C, các phép toán trong C, một số toán tử đặc trưng, các lệnh vào ra dữ liệu với các biến.

   18 p ktkt 25/03/2018 20 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 6 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 6 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài 6 Tổng quan về ngôn ngữ C thuộc bài giảng "Tin học đại cương", cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua các các nội dung sau: lịch sử phát triển, các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C, cấu trúc cơ bản của chương trình C, biên dịch chương trình C, trình biên dịch Turbo C++.

   13 p ktkt 25/03/2018 16 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 4 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 4 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài 4 Giải quyết bài toán thuộc bài giảng "Tin học đại cương", cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua các các nội dung sau: bài toán (problem), giải quyết bài toán bằng máy tính, biểu diễn thuật toán, các phương pháp thiết kế thuật toán.

   8 p ktkt 25/03/2018 18 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 5 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 5 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài 5 Một số thuật toán thông dụng thuộc bài giảng "Tin học đại cương", cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua các các nội dung sau: các cấu trúc cơ bản trong lập trình, giải mã (pseudocode), thuật toán số học, thuật toán về dãy, thuật toán đệ quy.

   7 p ktkt 25/03/2018 18 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 10 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 10 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài 10 Cấu trúc thuộc bài giảng "Tin học đại cương", cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua các các nội dung sau: khái niệm cấu trúc, khai báo và sử dụng cấu trúc, xử lý dữ liệu cấu trúc, mảng cấu trúc. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về nội dung chi tiết.

   7 p ktkt 25/03/2018 13 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 11 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 11 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài 11 Hàm thuộc bài giảng "Tin học đại cương", cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua các các nội dung sau: khái niệm hàm, khai báo và sử dụng hàm, phạm vi của biến. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về nội dung chi tiết.

   8 p ktkt 25/03/2018 21 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 1 - ThS. Trần Anh Thục Đoan

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 1 - ThS. Trần Anh Thục Đoan

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 1 do ThS. Trần Anh Thục Đoan biên soạn cung cấp kiến thức về Những vấn đề cơ bản về nhà nước, nhà nước chủ nghĩa xã hội cộng hòa Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   7 p ktkt 27/02/2018 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số