• Phát triển năng lực và phong cách lãnh đạo chiến lược của các nhà quản trị cấp cao ở các doanh nghiệp Việt Nam

  Phát triển năng lực và phong cách lãnh đạo chiến lược của các nhà quản trị cấp cao ở các doanh nghiệp Việt Nam

  Bài viết Phát triển năng lực và phong cách lãnh đạo chiến lược của các nhà quản trị cấp cao ở các doanh nghiệp Việt Nam vận dụng các lý luận về quản trị chiến lược dựa vào giá trị và tri thức để xác lập vai trò, đánh giá thực trạng và đưa ra giải pháp phát triển năng lực và phong cách lãnh đạo chiến lược của các nhà quản trị cấp cao.

   9 p ktkt 26/08/2017 3 0

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh: Đặc trưng đo lượng - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Thống kê kinh doanh: Đặc trưng đo lượng - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng "Thống kê kinh doanh: Đặc trưng đo lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Số tuyệt đối, số tương đối, đặc trưng khuynh hướng tập trung, đặc trưng khuynh hướng phân tán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   39 p ktkt 21/03/2017 8 0

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chuỗi thời gian - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chuỗi thời gian - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng "Thống kê kinh doanh: Chuỗi thời gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chuỗi thời gian, phân loại chuỗi thời gian, thành phần chuỗi thời gian, các chỉ tiêu phân tích chuỗi thời gian, lượng tăng giảm tuyệt đối,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p ktkt 21/03/2017 7 0

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh: Quá trình nghiên cứu thống kê - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Thống kê kinh doanh: Quá trình nghiên cứu thống kê - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng "Thống kê kinh doanh: Quá trình nghiên cứu thống kê" cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình nghiên cứu thống kê, dữ liệu thống kê, thu thập dữ liệu thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p ktkt 21/03/2017 11 0

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh: Tóm tắt - trình bày dữ liệu - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Thống kê kinh doanh: Tóm tắt - trình bày dữ liệu - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng "Thống kê kinh doanh: Tóm tắt - trình bày dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết phân tổ, trình bày dữ liệu bằng bảng và bằng biểu đồ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p ktkt 21/03/2017 7 0

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh: Tổng quan về thống kê - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Thống kê kinh doanh: Tổng quan về thống kê - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng "Thống kê kinh doanh: Tổng quan về thống kê" giới thiệu tới người đọc một số kiến thức cơ bản về thống kê và thống kê trong kinh doanh, một số khái niệm, thống kê mô tả, thống kê suy diễn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p ktkt 21/03/2017 5 0

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chỉ số - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chỉ số - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chỉ số do ThS. Nguyễn Văn Phong biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về chỉ số kinh doanh, phương pháp tính, hệ thống chỉ số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p ktkt 21/03/2017 8 0

 • Bài giảng Quản lý công nghệ - Chương 5: Đổi mới công nghệ

  Bài giảng Quản lý công nghệ - Chương 5: Đổi mới công nghệ

  Bài giảng "Quản lý công nghệ - Chương 5: Đổi mới công nghệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Quan niệm về ĐMCN, sự cần thiết phải ĐMCN, các cơ sở ĐMCN, các cơ chế ĐMCN, thời điểm ĐMCN, đánh giá hiệu quả của việc ĐMCN, quản lý ĐMCN. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p ktkt 21/03/2017 7 0

 • Bài giảng Quản lý công nghệ - Chương 6: Năng lực công nghệ

  Bài giảng Quản lý công nghệ - Chương 6: Năng lực công nghệ

  Bài giảng "Quản lý công nghệ - Chương 6: Năng lực công nghệ" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Quan niệm về NLCN; các chỉ tiêu đánh giá NLCN của cơ sở; nội dung phân tích NLCN quốc gia; nội dung phân tích NLCN quốc gia; các biện pháp nâng cao NLCN. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p ktkt 21/03/2017 10 0

 • Bài giảng Quản lý công nghệ - Chương 4: Lựa chọn công nghệ

  Bài giảng Quản lý công nghệ - Chương 4: Lựa chọn công nghệ

  Bài giảng "Quản lý công nghệ - Chương 4: Lựa chọn công nghệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Quan niệm về CN thích hợp; căn cứ xác định sự thích hợp của CN; các định hướng xác định CN thích hợp; các chỉ tiêu cần tham khảo khi lựa chọn CN thích hợp; một số phương pháp lựa chọn CN. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p ktkt 21/03/2017 8 0

 • Bài giảng Quản lý công nghệ - Chương 7: Chuyển giao công nghệ

  Bài giảng Quản lý công nghệ - Chương 7: Chuyển giao công nghệ

  Bài giảng "Quản lý công nghệ - Chương 7: Chuyển giao công nghệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm CGCN; đối tượng CGCN; nguyên nhân xuất hiện CGCN quốc tế; ưu, nhược điểm của CN nội sinh và CN ngoại sinh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   6 p ktkt 21/03/2017 8 0

 • Bài giảng Quản lý công nghệ - Chương 8: Quản lý nhà nước về công nghệ

  Bài giảng Quản lý công nghệ - Chương 8: Quản lý nhà nước về công nghệ

  Bài giảng "Quản lý công nghệ - Chương 8: Quản lý nhà nước về công nghệ" trình bày vai trò và chức năng của nhà nước trong quản lý KH&CN; chức năng của Bộ KH&CN; quản lý KH&CN ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p ktkt 21/03/2017 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số