• Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2 - Bài 5: Kế hoạch hóa tài chính doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2 - Bài 5: Kế hoạch hóa tài chính doanh nghiệp

  "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2 - Bài 5: Kế hoạch hóa tài chính doanh nghiệp (ThS. Phạm Văn Tuệ Nhã)" trình bày tổng quan về kế hoạch hóa tài chính; nội dung của một kế hoạch tài chính hoàn chỉnh; các mô hình kế hoạch hóa tài chính.

   37 p ktkt 27/11/2020 20 1

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2 - Bài 4: Quản lý tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2 - Bài 4: Quản lý tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp

  "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2 - Bài 4: Quản lý tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp" được biên soạn bởi giảng viên Lê Thu Thủy nhằm cung cấp đến các bạn các kiến thức khái niệm và phân loại tài sản ngắn hạn; quản lý hàng tồn kho; quản lý ngân quỹ; quản lý khoản phải thu.

   27 p ktkt 27/11/2020 19 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2 - Bài 3: Cơ cấu vốn của doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2 - Bài 3: Cơ cấu vốn của doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2 - Bài 3: Cơ cấu vốn của doanh nghiệp (Lê Thu Thủy) trình bày khái niệm cơ cấu vốn; các nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu vốn; hệ thống đòn bẩy và rủi ro của doanh nghiệp; lý thuyết Modigliani – Miler về cơ cấu vốn doanh nghiệp.

   40 p ktkt 27/11/2020 21 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2 - Bài 2: Chi phí vốn của doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2 - Bài 2: Chi phí vốn của doanh nghiệp

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2 - Bài 2: Chi phí vốn của doanh nghiệp (Lê Thu Thủy)" để nắm chi tiết khái niệm và ý nghĩa chi phí vốn; chi phí nợ vay; chi phí vốn chủ sở hữu; chi phí vốn bình quân, chi phí vốn cận biên.

   33 p ktkt 27/11/2020 22 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2 - Bài 1: Doanh lợi, rủi ro trong hoạt động đầu tư

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2 - Bài 1: Doanh lợi, rủi ro trong hoạt động đầu tư

  "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2 - Bài 1: Doanh lợi, rủi ro trong hoạt động đầu tư" trình bày khái quát chung về doanh lợi và rủi ro; doanh lợi, rủi ro và đường thị trường chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chắc kiến thức.

   44 p ktkt 27/11/2020 18 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 7: Phân tích tài chính doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 7: Phân tích tài chính doanh nghiệp

  "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 7: Phân tích tài chính doanh nghiệp (TS. Nguyễn Thanh Huyền)" cung cấp các kiến thức về mục đích của phân tích tài chính doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu của phân tích tài chính doanh nghiệp và các phương pháp để phân tích tài chính doanh nghiệp; nhận diện được các loại báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

   63 p ktkt 27/11/2020 23 1

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 6: Các loại đòn bẩy và cơ cấu vốn của doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 6: Các loại đòn bẩy và cơ cấu vốn của doanh nghiệp

  "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 6: Các loại đòn bẩy và cơ cấu vốn của doanh nghiệp (TS. Nguyễn Thanh Huyền)" trình bày xác định được các loại đòn bẩy của doanh nghiệp, đánh giá được mức độ tác động của các loại đòn bẩy đó đến lợi nhuận và rủi ro của doanh nghiệp; khái niệm, các chỉ tiêu biểu thị cơ cấu vốn của doanh nghiệp và...

   47 p ktkt 27/11/2020 25 1

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 5: Chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 5: Chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp

  "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 5: Chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp (TS. Nguyễn Thanh Huyền)" trình bày được khái niệm chi phí sử dụng vốn; xác định được chi phí sử dụng các loại vốn, chi phí sử dụng vốn bình quân và chi phí sử dụng vốn cận biên.

   33 p ktkt 27/11/2020 20 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Bài 4: Đánh giá dự án đầu tư của doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Bài 4: Đánh giá dự án đầu tư của doanh nghiệp

  "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Bài 4: Đánh giá dự án đầu tư của doanh nghiệp (TS. Nguyễn Thanh Huyền)" với các nội dung khái niệm đầu tư; kể tên được các loại dự án đầu tư; các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp; xác định được dòng tiền của dự án đầu tư và các phương pháp đánh giá, lựa chọn dự án...

   49 p ktkt 27/11/2020 17 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Bài 3: Đầu tư tài chính của doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Bài 3: Đầu tư tài chính của doanh nghiệp

  "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Bài 3: Đầu tư tài chính của doanh nghiệp (TS. Nguyễn Thanh Huyền)" trình bày khái niệm về đầu tư tài chính của doanh nghiệp; giá trị lí thuyết của hai loại tài sản tài chính của doanh nghiệp là cổ phiếu và trái phiếu.

   37 p ktkt 27/11/2020 20 1

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Bài 2: Giá trị thời gian của tiền và mô hình chiết khấu dòng tiền

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Bài 2: Giá trị thời gian của tiền và mô hình chiết khấu dòng tiền

  "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Bài 2: Giá trị thời gian của tiền và mô hình chiết khấu dòng tiền (TS. Nguyễn Thanh Huyền)" khái niệm và công thức xác định lãi suất tín dụng; phương pháp tính lãi đơn và lãi kép; chỉ ra được lãi suất hiệu dụng; giá trị theo thời gian (giá trị tương lai và giá trị hiện tại) của một khoản tiền và của một...

   44 p ktkt 27/11/2020 17 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Bài 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Bài 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp

  "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Bài 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp (TS. Nguyễn Thanh Huyền)" trình bày khái niệm về doanh nghiệp, mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp; quyết định tài chính của doanh nghiệp về đầu tư, huy động vốn và nội dung hoạt động của tài chính doanh nghiệp; các nhân tố ảnh hưởng đến tài chính doanh nghiệp.

   44 p ktkt 27/11/2020 19 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số