Skip navigation
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3375
Nhan đề: Efficiency and Anomalies in Stock Markets
Tác giả: Wing-Keung Wong
Từ khoá: Stock Markets
Năm xuất bản: 2022
Nhà xuất bản: MDPIBooks
Định danh: http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3375
ISBN: 978-3-0365-3081-9
Bộ sưu tập: Ngành Tài chính - Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Efficiency_and_Anomalies_in_Stock_Markets.pdf2.93 MBAdobe PDFXem/Tải về
Hiển thị đầy đủ biểu ghi tài liệu Xem thống kê


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.