Skip navigation
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3376
Nhan đề: Sustainability of the Theories Developed by Mathematical Finance and Mathematical Economics with Applications
Tác giả: Wing-Keung Wong
Từ khoá: Theories Developed
Mathematical Finance
Mathematical Economics
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: MDPIBooks
Định danh: http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3376
ISBN: 978-3-03936-532-6
Bộ sưu tập: Ngành Tài chính - Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Sustainability_of_the_Theories_Developed_by_Mathematical_Finance_and_Mathematical_Economics_with_Applications.pdf7.57 MBAdobe PDFXem/Tải về
Hiển thị đầy đủ biểu ghi tài liệu Xem thống kê


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.