Skip navigation
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3377
Nhan đề: Bayesian Econometrics
Tác giả: Mauro Bernardi
Stefano Grassi
Francesco Ravazzolo
Từ khoá: Econometrics
Bayesian Econometrics
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: MDPIBooks
Định danh: http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3377
ISBN: 978-3-03943-786-3
Bộ sưu tập: Ngành Tài chính - Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bayesian_Econometrics.pdf9.67 MBAdobe PDFXem/Tải về
Hiển thị đầy đủ biểu ghi tài liệu Xem thống kê


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.