Skip navigation
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3378
Nhan đề: Entropy-Based Applications in Economics, Finance, and Management
Tác giả: Joanna Olbryś
Từ khoá: Entropy-Based
Economics
Finance
Management
Năm xuất bản: 2022
Nhà xuất bản: MDPIBooks
Định danh: http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3378
ISBN: 978-3-0365-5806-6
Bộ sưu tập: Ngành Tài chính - Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
EntropyBased_Applications_in_Economics_Finance_and_Management.pdf54.24 MBAdobe PDFXem/Tải về
Hiển thị đầy đủ biểu ghi tài liệu Xem thống kê


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.