Skip navigation
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3379
Nhan đề: Blockchain and Cryptocurrencies
Tác giả: Saralees Nadarajah
Stephen Chan
Jeffrey Chu et al
Từ khoá: Blockchain
Cryptocurrencies
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: MDPIBooks
Định danh: http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3379
ISBN: 978-3-03943-534-0
Bộ sưu tập: Ngành Tài chính - Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Blockchain_and_Cryptocurrencies.pdf12.59 MBAdobe PDFXem/Tải về
Hiển thị đầy đủ biểu ghi tài liệu Xem thống kê


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.