Skip navigation
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3381
Nhan đề: Innovative Models to Revive the Global Economy
Tác giả: Alina Mihaela Dima
Từ khoá: Business and Economics
Business Management
Management Accounting
Financial Controlling
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: De Gruyter
Định danh: http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3381
ISBN: 9788395815072
Bộ sưu tập: Ngành Tài chính - Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
9788395815072.pdf32.52 MBAdobe PDFXem/Tải về
Hiển thị đầy đủ biểu ghi tài liệu Xem thống kê


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.