Skip navigation
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3382
Nhan đề: An Economic Philosophy of Production, Work and Consumption A Transhistorical Framework
Tác giả: Edvinsson, Rodney
Từ khoá: economic methodology
economic philosophy
mainstream economics
national accounting
Năm xuất bản: 2023
Nhà xuất bản: Taylor & Francis
Định danh: http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3382
ISBN: 9780367522247
Bộ sưu tập: Ngành Tài chính - Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
9781000654844.pdf7.47 MBAdobe PDFXem/Tải về
Hiển thị đầy đủ biểu ghi tài liệu Xem thống kê


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.